Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / นโยบายและแผน / แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา 2565 – 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา 2565 – 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านการศึกษา พ.ศ. 2565 – 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษา พ.ศ. 2565-2566 จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการประสาน จัดเก็บข้อมูล
จัดทำฐานข้อมูล รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

About Co-Admin

Check Also

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดอุบลราชธานี และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนาการศึกษ …

ใส่ความเห็น