Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) / ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

About Co-Admin

Check Also

การพัฒนา “หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” ผ่านระบบออนไลน์

การพัฒนา “หลักส …

ใส่ความเห็น