Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / นโยบายและแผน / แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี โดยสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) แผนพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ และงบประมาณ

ซึ่งกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวน 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม อำเภอเขมราฐ อำเภอนาจะหลวย
อำเภอบุณฑริก อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอสิรินธร อำเภอนาตาล อำเภอน้ำยืน และอำเภอน้ำขุ่น
โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี
มีคุณภาพที่ดีได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอภาค อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Download เอกสารที่นี่

About Co-Admin

Check Also

รายงานผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเน …

ใส่ความเห็น