Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) / รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (รอบ 6 เดือน)

แบบ สงป. 301

แบบ สงป. 302

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ทางระบบ eMENSCR

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โครงการ โครงการ TFE (Teams For Education)
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการสนับสนุนการตรวจราชการติดตามและประเมินผลตามกรอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
โครงการเสริมสร้างความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อก้าวสู่การทำงานในยุค 4.0

About Co-Admin

Check Also

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนปฏิบัติราชกา …

ใส่ความเห็น