Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) / ศธจ.อบ นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกัน สร้างจริยธรรมและวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Tolerance)”

ศธจ.อบ นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกัน สร้างจริยธรรมและวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Tolerance)”

1. นโยบาย No Gift Policy
2. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

About PR. KITTISAK

Check Also

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการใช้จ่ายงบ …

ใส่ความเห็น