Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.อุบลราชธานี) ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.อุบลราชธานี) ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.อุบลราชธานี) ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

1 นายนพภา พันธุ์เพ็ง กรรมการใน กศจ. อุบลราชธานี ประธาน
อนุกรรมการ
2 นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
กรรมการใน กศจ. อุบลราชธานี
อนุกรรมการ
3 ร.ต.ต.วีระวัฒน์ พิณโท ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.)
กรรมการใน กศจ. อุบลราชธานี
อนุกรรมการ
4 นายอภิชาติ ทองแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา อนุกรรมการ
5 นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อนุกรรมการ
6 นายสมเดช ดอกดวง ข้าราชการบำนาญ อนุกรรมการ
7 นายสุเนตร แก้วอมตวงศ์ ทนายความ อนุกรรมการ
8 นายพิทยา รักพรหม ข้าราชการบำนาญ อนุกรรมการ
9 นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี อนุกรรมการ
และเลขานุการ
10 นายสุรินทร์ นำนาผล รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยเลขานุการ
11 นายพันธ์ศรี  พลศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ผู้ช่วยเลขานุการ
12 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ